Müəlliflər üçün

 1. Yazılar Microsoft Word yazı proqramında, (journal@beu.edu.az) ünvanına göndərilməlidir. Göndərilən məqalələrdə aşağıdakılara nəzərə alınmalıdır:
 • Məqalənin başlığı,  müəllifin adı, soyadı,
 • İş yeri,
 •  Elektron ünvanı,
 • Xülasə və açar sözlər.
 1. Məqalədə başlıq hər xülasədən əvvəl  ortada, qara və böyük hərflə xülasələrin yazıldığı hər üç dildə olmalıdır.
 2. Xülasə 100-150 söz aralığında olmaqla, 9 punto yazı tipi böyüklüyündə, məqalənin yazıldığı dildə və bundan əlavə yuxarıda göstərilən iki dildə olmalıdır. Məqalənin hər üç dildə yazılmış xülasəsi bir-birinin eyni  olmalıdır. Açar sözlər uyğun xülasələrin sonunda  onun yazıldığı dildə verilməklə ən azı üç sözdən ibarət olmalıdır.
 3. Məqalədə UOT və PACS kodları göstərilməlidir.
 4. Məqalə aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:
 • Giriş,
 • Tədqiqat metodu
 • Tədqiqat işinin müzakirəsi və onun nəticələri,
 • İstinad ədəbiyyatı rus dilində olduğu halda  orjinal dili mötərzə içərisində göstərməklə yalnız Latın əlifbası ilə verilməlidir.